• Leveringskost €10
  • Gratis af te halen in 35+ winkels
  • 15% ledenkorting
Menu

Algemene voorwaarden

Artikel 1: algemene bepalingen 

Via een elektronische webwinkel biedt de LM ZORGSHOP haar klanten de mogelijkheid om artikelen online aan te kopen.  
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment van de LM ZORGSHOP en elke aankoop die de klant bij de LM ZORGSHOP plaatst, zowel bij internetverkoop via de webshop als bij fysieke verkoop in de zorgshops of via de zorgautomaten.  
 
De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. De LM ZORGSHOP kan aan de verkoop, levering of verhuring van producten en materialen bijzondere voorwaarden verbinden, die de huidige Voorwaarden aanvullen. In geval van strijdigheid primeren de huidige Voorwaarden.  

 

Artikel 2: prijs 

Alle vermelde prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn steeds inclusief BTW, Recupel en Bebat, en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  

De prijs wordt vastgesteld volgens het tarief van toepassing op het ogenblik van de bestelling. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals zij woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

 

Artikel 3: aanbod 

Elk aanbod staat open met die verstande dat een leverings- of huuraanvraag enkel wordt aanvaard indien het leveringsadres of afhaalpunt in België gelegen is. 
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.  
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).  
 
De LM ZORGSHOP is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De LM ZORGSHOP is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.  

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door de LM ZORGSHOP worden aangepast of ingetrokken.  
 
De LM ZORGSHOP is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. Tenzij anders aangegeven, worden de producten in ongemonteerde staat aangeboden en geleverd.  

 

Artikel 4: online aankopen 

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment van de LM ZORGSHOP online aan te kopen.  
 
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van de LM ZORGSHOP. 

De artikelen worden thuis bij de klant of in een afhaalpunt geleverd. 

 

Artikel 5: eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant van de prijs in hoofdsom, kosten, interesten en schadevergoedingen, de exclusieve eigendom van de LM ZORGSHOP.  
Dit houdt in dat het de klant niet toegelaten is voor de voornoemde algehele betaling de goederen te vervreemden of op enigerlei wijze ter beschikking van derden te stellen. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering, afhaling of in ontvangstname van de goederen. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de LM ZORGSHOP te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. DE LM ZORGSHOP is desgevallend gerechtigd de levering van het bestelde product op te schorten tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, kosten en vergoedingen.  

 

Artikel 6: sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten (gerechtelijke procedure) waarover zij beschikt, behoudt de LM ZORGSHOP zich het recht voor, de niet (volledig) betaalde artikelen terug te eisen.

Facturen dienen betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal u een eerste gratis herinnering* worden verstuurd. Indien u niet heeft betaald na het verstrijken van een termijn van veertien kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag na verzending van de herinnering, zal u zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, een forfaitaire vergoeding als volgt worden aangerekend:

Wanneer de herinnering* langs elektronische weg wordt verzonden, vangt de termijn van veertien kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering werd verzonden.

De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50 euro verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten."

De derde rappel zal geïnitieerd worden door onze advocaat op basis van een minnelijke aanmaning. Vervolgens wordt er een gerechtelijke procedure opgestart, alle bijkomende kosten vallen ten laste van de klant.

Indien de koper zijn verplichting tot betaling niet nakomt, behoudt de LM ZORGSHOP zich het recht voor om de verkoop buitengerechtelijk te ontbinden bij aangetekend schrijven, onverminderd het recht op integrale schadeloosstelling naar aanleiding van die beëindiging van de overeenkomst. Deze schriftelijke kennisgeving vermeldt de tekortkomingen die de klant worden verweten en laat het recht onverlet om de gerechtelijke ontbinding te vorderen.

 

*De eerste herinnering dient minstens volgende gegevens te bevatten:

  1. verschuldigde saldo en het bedrag van het schadebeding dat zal worden geëist bij niet-betaling binnen de termijn van veertien kalenderdagen (zoals hierboven is vermeld)
  2. de naam en het ondernemingsnummer van de schuldeiser
  3. een beschrijving van het product dat de schuld heeft doen ontstaan, alsook de datum van opeisbaarheid van deze schuld (= vervaldatum)
  4. de termijn waarbinnen de schuld moet terugbetaald worden

 

Artikel 7: klachten 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk, i.e. binnen de 48 uur na de vaststelling ervan, worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. De melding dient te gebeuren per e-mail aan info@lmzorgshop.be 

Indien het een beschadiging betreft, dient een foto van de beschadigde verpakking alsmede van het beschadigde artikel met vermelding van het serienummer toegevoegd te worden. De desbetreffende klachten geven aanleiding tot kosteloze herstelling of vervanging van het niet-conforme product. De LM ZORGSHOP kan in geen geval ertoe gehouden zijn schadeloosstelling te betalen wegens een gebrek in de geleverde producten, indien kosteloze herstelling of vervanging daarvan wordt aangeboden en mogelijk is.  

 

Artikel 8: garantie 

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) 

De consument heeft recht op een wettelijke garantie van 2 jaar, te rekenen vanaf de levering of afhaling. Deze garantie is van toepassing indien de klant een natuurlijke persoon is, die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of commerciële activiteit.  

Elk aangeboden product is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. 

Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.  
 
b. Algemeen 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.  

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van de LM ZORGSHOP, waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan de LM ZORGSHOP. 

Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.  
 
De garantie dekt enkel een gebrek dat reeds bestond tijdens de levering van de goederen. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal en incorrect gebruik, of gebruik van het product in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd.  
 
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. (batterijen, banden, ...) 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. De LM ZORGSHOP garandeert enkel de conformiteit van de levering van de producten en nooit het te bereiken resultaat, met inbegrip van de doeltreffendheid van de medische eigenschappen van het product.  
 
De garantie is niet overdraagbaar. 

 

Artikel 9: herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:  
De consument heeft het recht aan de LM ZORGSHOP mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.  
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen via mail of via een modelbrief voor herroeping met de klantendienst van LM ZORGSHOP en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan de LM ZORGSHOP op het adres te Sint-Bernadettestraat 73 te 900 Gent. 
Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. 
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 
 
Zullen in geen geval worden teruggenomen:  

Artikel 10: privacy 

De LM ZORGSHOP verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.  

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat LM ZORGSHOP uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het adres te Brabantdam 109 te 9000 Gent. 
 
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de LM ZORGSHOP heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 
De LM ZORGSHOP respecteert strikt de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de EU-Verordening nr. 2016/679, en de EU-Verordening nr. 2018/1725. 

U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u ter consultatie, wijziging of verwijdering. DE LM ZORGSHOP verbindt zich ertoe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van verbintenissen in het kader van de met de klant aangegane overeenkomsten. De klant kan om de correctie of wijziging van zijn persoonsgegevens verzoeken, of de toestemming voor de verwerking daarvan intrekken. De klant kan daarvoor contact opnemen via e-mail : info@lmzorgshop.be. 
 

De LM ZORGSHOP maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.  

De LM ZORGSHOP houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@lmzorgshop.be. 

 

Artikel 11: aantasting geldigheid - niet-verzaking 

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.  
 
Het nalaten op gelijk welk moment door de LM ZORGSHOP om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 12: klantendienst 

De klantendienst van de LM ZORGSHOP is bereikbaar op het telefoonnummer 09 259 13 29, doch liefst per e-mail naar info@lmzorgshop.be of met de post op het adres te Sint-Bernadettestraat 73 te 9000 Gent. 

 

Artikel 13: wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de LM ZORGSHOP. Ingeval van tegenstrijdigheid primeren onderhavige Voorwaarden.  
 
De LM ZORGSHOP kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

 

Artikel 14: bewijs 

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 15: toepasselijk recht - bevoegde rechtbank 

Alle overeenkomsten tussen de klant en LM ZORGSHOP aangaande de verkoop, levering of afhaling van goederen, worden beheerst door het Belgisch recht. Behoudens andersluidende bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken, dient het Belgisch recht tevens te worden beschouwd als het door de partijen toepasselijk verklaarde recht in het kader van de regels van internationaal privaatrecht.  

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd, evenwel zonder afbreuk te doen aan de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de consument.   

 

Artikel 16: verhuring 

De mogelijkheid bestaat, voor leden van LM Oost-Vlaanderen, om via de elektronische webwinkel een aanvraag te doen om beschikbare hulpmiddelen te huren. 

Er is geen medisch voorschrift vereist. 

Vzw Mival Oost-Vlaanderen vzw blijft in geval van huur eigenaar van het geleverde materiaal.  

Het materiaal werkt correct bij levering en is volledig ontsmet. 

Het gehuurde materiaal kan niet uitgeleend of onderverhuurd worden aan derden. 

De huurder moet vzw Mival Oost-Vlaanderen vzw op de hoogte houden: 

De huurder is verplicht het gehuurde materiaal onmiddellijk terug te geven bij een mutatie naar een andere verzekeringsinstelling. 

 

De huurder moet het materiaal gebruiken als een goede huisvader: 

De laatste dag van de huur wordt aangerekend als een volledige dag. 

Er is geen maximale huurtermijn. De huurovereenkomst kan door de klant worden beëindigd, 

zonder dat een opzegtermijn noodzakelijk is, door het materiaal terug te bezorgen aan de vzw Mival 

Indien de huur evenwel meer dan drie maanden bedraagt zonder vooraf overeengekomen einddatum, kan vzw Mival de huur van het ter beschikking gestelde materiaal beëindigen bij aangetekend schrijven, mits naleving van een opzeggingstermijn van 10 dagen, zonder dat er enige vergoeding dient te worden betaald. De opzeggingstermijn gaat in de derde werkdag volgend op de dag na de verzending van het aangetekend schrijven.  

Bij het overlijden van de huurder wordt de huurovereenkomst automatisch beëindigd en is de vzw Mival gerechtigd op de terugname van de ter beschikking gestelde materialen, tenzij de erfgenamen de huur wensen verder te zetten. In dat geval worden de rechten en plichten van de huurder overgenomen door de erfgenamen, met inbegrip van de betaling van de nog openstaande facturen. 

U ontvangt uw factuur telkens na het einde van een kwartaal. De betaling gebeurt binnen 30 dagen na ontvangst factuur. Deze factuur omvat het aantal huurdagen van het afgelopen kwartaal. De vzw Mival behoudt zich het recht voor om te allen tijde de tarieven aan te passen.  

Mival Oost-Vlaanderen vzw hanteert onderstaande tarieven voor verhuurmaterialen: 

Indien de verhuurde goederen in meerdere ritten moeten geleverd of opgehaald worden, wordt er een extra transport gerekend: € 15,00 

De huurder, handelend in eigen naam en in naam van wie ze vertegenwoordigt, ontheft de verhuurder zonder uitzondering of voorbehoud, van elke verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik of het hanteren van het gehuurde materiaal. 

Bij de start van de huur kan een waarborgsom in rekening gebracht worden. Deze waarborgsom dient te zijn overgemaakt aan de vzw Mival vóór het gehuurde goed in ontvangst kan worden genomen.  De betaalde waarborg wordt bij beëindiging van de overeenkomst en na controle van het gehuurde materiaal binnen de 5 werkdagen terugbetaald aan de huurder.   
 
Onverminderd het recht op bijkomende schadevergoeding indien de waarborg ontoereikend zou zijn om de volledige schade te dekken, kan de vzw Mival de waarborg geheel of gedeeltelijk inhouden ter compensatie  van laattijdige teruggave, onvolledige teruggave, beschadiging of vernieling van het gehuurde materiaal of in geval van laattijdige, onvolledige en/of niet-betaling van de huurprijs of andere kosten. 

Onverminderd het recht op integrale vergoeding van de kosten ten gevolge van de beëindiging van de huur of ten gevolge van schade aan het verhuurde goed, heeft de vzw Mival, hetzij in geval van niet-betaling van een factuur binnen de 60 dagen na een officiële ingebrekestelling volgend op de vervaldatum, hetzij in geval van ernstige beschadiging van het uitgeleende materiaal door toedoen van de huurder, het recht om de huur met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden bij aangetekend schrijven, zonder opzeggingstermijn en zonder betaling van enige vergoeding. Deze schriftelijke kennisgeving vermeldt de tekortkomingen die de klant worden verweten en laat het recht onverlet om de gerechtelijke ontbinding te vorderen.  

 

Artikel 17: cadeaubonnen 

Verkregen cadeaubonnen via de Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen kunnen enkel gebruikt worden op de webshop van LM Zorgshop. Deze bonnen kunnen enkel gebruikt worden om producten aan te kopen en niet te huren. 

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen noch geheel noch gedeeltelijk worden terugbetaald.  

 

Cadeaubonnen kunnen gelimiteerd worden aan categorieën zijnde: 

Cadeaubonnen en andere kortingen of promoties zijn niet cumuleerbaar, tenzij anders vermeld.  

 

Bijkomende clausule : aansprakelijkheid/exoneratie 

De partijen erkennen dat de LM ZORGSHOP – vzw Mival vanaf de levering of afhaling van een product op geen enkele wijze meer aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies of schade aan dat product.  

De LM ZORGSHOP – vzw Mival kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van het verkochte, geleverde of afgehaalde goed, behalve in het geval van zware fout of opzet in hoofde van de LM ZORGSHOP – vzw Mival.  

In geen geval kan de LM ZORGSHOP – vzw Mival aansprakelijk worden gesteld wegens gebruik van verkochte of verhuurde materialen dat niet in overeenstemming is met de meegeleverde handleiding of veiligheidsmaatregelen. 

 

© 2024 LM Zorgshop Online Je privacy Algemene voorwaarden Webdesign thinline.be